วันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2565 นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เข้าร่วมงาน Thailand Friendly Design Expo 2022 และร่วมกิจกรรม FD Talk ณ ฮอลล์ 102 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ

สภาอุตสาหกรรมฯ ในฐานะตัวแทนภาคอุตสาหกรรม เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาประเทศในทุกมิติ จึงมีการจัดตั้งคลัสเตอร์วัสดุก่อสร้างขึ้น โดยผู้ประกอบการภายใต้คลัสเตอร์ฯ มีความมุ่งเน้นที่จะส่งเสริม พัฒนาสิ่งปลูกสร้าง อาคาร และนำนวัตกรรมใหม่ๆ ที่ตอบโจทย์ความต้องการของคนทุกเพศ ทุกวัย เพื่อให้ประเทศไทยเป็นเมืองแห่งสุขภาพดี (Health & Wellness City) รวมถึงส่งเสริมการเพิ่มคุณภาพชีวิตของทุกคนในสังคมให้เกิดความเท่าเทียมกัน ด้วยแนวคิดของอารยสถาปัตย์ (Friendly Design) โดยมุ่งเน้นสิ่งอำนวยความสะดวก สำหรับ เด็ก สตรี คนชรา และผู้พิการ อีกทั้งอารยสถาปัตย์ยังเป็นการช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ในด้านการท่องเที่ยวของไทย ให้เป็นเมืองศูนย์กลางด้านการท่องเที่ยว และไมซ์เพื่อคนทั้งมวลในภูมิภาคอาเซียน

ไม่เพียงแต่การปลูกสร้างอาคาร หรือสิ่งอำนวยความสะดวกเท่านั้น แต่การพัฒนาประเทศไทย และคุณภาพชีวิตของทุกคนให้ดีขึ้น จะต้องอาศัยปัจจัยต่างๆ ทั้ง Ecosystem มาช่วยยกระดับให้คุณภาพชีวิตของผู้พิการให้ดีขึ้น รวมถึงต้องพัฒนาไปถึงการสร้างให้ผู้พิการมีบทบาทในสังคมมากยิ่งขึ้น โดยการพัฒนาทักษะให้กับคนพิการ หรือการ Up Skills หรือ Re Skill เพื่อตอบโจทย์กับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม ที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและไม่หยุดนิ่ง เพื่อส่งเสริมการจ้างงาน และเป็นการสร้างรายได้ให้กับแรงงานไทย

ทั้งนี้ ขอเชิญชวน สำหรับท่านที่มีความสนใจในเรื่องนวัตกรรมด้านสุขภาพ สามารถเข้าเยี่ยมชมงาน Thailand Friendly Design Expo 2022 ได้ตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 18 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00-19.00 น. ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ

Close Bitnami banner
Bitnami