วันที่ 25 เมษายน 2567 ดร.สวนิตย์ บุญญาสุวัฒน์ รองประธานคณะทำงาน BCG Model ได้รับมอบหมายจากประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นวิทยากรร่วมเสวนาหัวข้อ “ธุรกิจไทยปรับตัวรับบริบทลดโลกร้อน” ในงาน Go Green 2024: The Ambition of Thailand ซึ่งจัดโดยกรุงเทพธุรกิจ ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรม แกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ

งาน Go Green 2024: The Ambition of Thailand จัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีที่สำคัญในการสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจต่อสถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมของไทย ภายใต้เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ภายในปี ค.ศ.2050 และประกาศเป้าหมายการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ในปี ค.ศ.2065 ซึ่งเป็นความท้าทายที่สำคัญของประเทศไทยที่ทุกภาคส่วน ทั้งรัฐบาล หน่วยงานราชการ องค์กรเอกชนและประชาชน จำเป็นต้องเร่งปรับตัวและเตรียมรับมือต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะกฎกติกาการค้าระหว่างประเทศใหม่ๆ ที่แต่ละประเทศ แต่ละภูมิภาคต่างออกมาบังคับใช้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งประเทศไทยไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ต้องร่วมผลักดันเพื่อให้บรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนและการปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ตามเป้าหมาย เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านเศรษฐกิจให้กับประเทศ ต่อไป

Close Bitnami banner
Bitnami