เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567 นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) พร้อมกับ ผู้บริหารส.อ.ท. เข้าร่วมการประชุมกับสำนักงานคณะกรรมการส่งสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ครั้งที่ 1/2567 ในหัวข้อ “การยกระดับความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมไทยด้วยวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม” ณ ห้องพญาไท 1 ชั้น 6 โรงแรมอีสติน แกรนด์ พญาไท กรุงเทพฯ

ด้วย สกสว. เป็นหน่วยงานกลางของประเทศ ที่มีหน้าที่ในการส่งเสริม สนับสนุน และขับเคลื่อนระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศในทุกด้าน เพื่อให้เกิดการพัฒนาประเทศอย่างสมดุลและยั่งยืน อีกทั้ง ปัจจุบันภาคอุตสาหกรรมไทยกำลังเผชิญกับความท้าทายสำคัญหลายประการ โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว ทำให้ภาคอุตสาหกรรมจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนการดำเนินธุรกิจไปสู่การใช้นวัตกรรมต่อยอดสินค้าและบริการที่สร้างมูลค่าเพิ่มสูงจากการหารือ ที่ประชุมมีความเห็นตรงกันว่า ในเวลานี้มีความจำเป็นที่ประเทศไทย จะต้องยกระดับภาคอุตสาหกรรมจาก First Industries สู่ Next-Gen Industries จึงมีมติให้จัดตั้งคณะกรรมการร่วมกัน ระหว่าง สกสว. และส.อ.ท. เพื่อกำหนดโจทย์การวิจัยและนวัตกรรม และงบประมาณสนับสนุนโดยอาศัยกลไกของระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย เช่น การขับเคลื่อนโครงการ Smart Agricultural Industry (SAI) โดยผลจากการดำเนินโครงการฯ จะต้องวัดผลได้ และนำไปสู่การยกระดับการวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ ต่อไป

Close Bitnami banner
Bitnami