เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2567 คุณวันชัย จงจิตรนันท์ รองปรระธาน กลุ่มอุตสาหกรรมอลูมิเนียม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้เข้าร่วมเสวนาพิเศษ หัวข้อ ทางรอดจากมาตรการ CBAM ด้วย BCG Implementation ให้แก่ภาคอุตสาหกรรมผู้ประกอบการไทยในการสัมมนา BCG Model เพื่อทางรอดอุตสาหกรรมไทยจากมาตรการภาษีคาร์บอน ซึ่งจัดโดยอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (TSP) สวทช. ร่วมกับ CONNEX ศูนย์เชื่อมโยงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสู่ภาคธุรกิจกรมศุลกากร, องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน), ธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.) และ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ในงานแสดงสินค้า INTERMACH 2024

Close Bitnami banner
Bitnami