วันอังคารที่ 24 ตุลาคม 2566 นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมเป็นประธานในพิธีสถาปนา และจัดตั้งกลุ่มอุตสาหกรรม ลำดับที่ 46 ภายใต้การดูแลของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย คือ กลุ่มอุตสาหกรรมสำรวจและผลิตปิโตรเลียม ณ โซนพื้นที่ ThaiBev (VDO Wall)...